Kde nás najdete + Provozní řád

Cvičiště se nachází na ostrově tvořeném řekami Sázavou a Šlapankou. Vstup naleznete v ulici Krátká v Havlíčkově Brodě ve čtvrti zvané Škvárovna.

GPS: 49°36’02.5″N 15°35’37.2″E

MAPA ZDE

 

PROVOZNÍ ŘÁD CVIČIŠTĚ KK ŠLAPANKA, z.s. Havlíčkův Brod

Provozní řád slouží ke stanovení zásad fungování cvičiště a k obeznámení s podmínkami provozu. Dodržování všech bodů řádu by mělo zabezpečit spokojený průběh výcviku a ostatních aktivit členů a jejich pejsků.

Tento řád platí pro všechny členy, účastníky výcviku i hosty kynologického cvičiště.

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti.

Každý, kdo vstoupí do prostor cvičiště je povinen řídit se tímto řádem.

 1. Vstup na cvičiště je povolen pouze členům kynologického klubu a účastníkům zařazených do výcvikových kurzů včetně jejich doprovodu. Ostatním osobám je vstup povolen pouze v doprovodu člena klubu
 2. U dětí do 10 ti let je vstup na cvičiště bez doprovodu rodičů zakázán
 3. Vstup na cvičiště je povolen pouze zdravým psům, kteří nejeví známky onemocnění a mají platná očkování proti vzteklině, parvoviróze, leptospiróze, psince a infekční hepatitidě. Každý pes musí být řádně odčervený a bez vnějších parazitů.
 4. Pro infekčně nemocné psy a feny od 2. poloviny březosti platí zákaz vstupu na cvičiště.
 5. Pokud pes projevuje známky onemocnění, může být z výcviku vyloučen.
 6. Psovod odpovídá za bezvadný fyzický i psychický stav svého psa při příchodu na cvičiště i v průběhu výcviku
 7. Před příchodem na cvičební hodinu musí být pes řádně vyvenčen
 8. Každý psovod se při výcviku chová ke psu ohleduplně, nepřetěžuje ho ani neúměrně netrestá. Stejným způsobem se chová i mimo cvičiště a na veřejnosti.
 9. Výcvik se provádí tak, aby neodporoval zákonu na ochranu zvířat. Fyzické trestání psů je zakázáno a může mít za následek vyloučení člena z kynologického klubu
 10. Psovod je povinen dbát pokynů instruktorů výcviku
 11. Volné pobíhání psů po cvičišti je možné pouze v době, kdy nenarušuje ani neohrožuje osobu a psa účastnícího se výcviku. Volně pobíhající pes musí být vždy pod dozorem majitele.
 12. Každý psovod odpovídá za svého psa a veškeré škody způsobené psem na cvičišti a tyto také uhradí na vlastní náklady.
 13. Výcvik probíhá dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Klub nenese odpovědnost za případný úraz nebo jinou újmu psovoda ani psa vzniklou při tréninku. Pokud škodu nebo újmu způsobí jiná osoba nebo pes účastnící se výcviku, hradí škodu majitel psa, který škodu způsobil.
 14. Osoby doprovázející psovoda na cvičiště se musí chovat tak, aby nenarušovaly výcvik nebo probíhající akci a nesmí ničit vybavení cvičiště.
 15. Každý účastník zajistí vstupní bránu tak, aby nemohlo dojít k nekontrolovatelnému průchodu psa/psů.
 16. Pokud dojde k náhodnému vyvenčení psa v prostoru cvičiště i v jeho okolí je majitel psa povinen neprodleně exkrementy uklidit.
 17. Všichni jsou povinni udržovat pořádek na cvičišti i v buňce určené pro uskladnění překážek a šetřit veškerý majetek klubu
 18. Překážky pro agility jsou určené pouze pro výcvik psů a lidem je zakázáno na ně vstupovat
 19. Pokud je potřeba při výcviku manipulovat s výškovým nastavením překážek /kladina, áčko, houpačka/ musí být tyto po skončení znovu nastavené do standardní výšky
 20. V zimním vlhkém období /cca listopad – březen/ se kladiny a áčko zakrývají nepromokavou fólií a náběhová prkna kladin a houpačky se podkládají, aby neležela na zemi. Po skončení tréninku jsou zúčastněné osoby povinny překážky opět zakrýt a podložit.
 21. Každý člen, kterému byl svěřen klíč od cvičiště zkontroluje při odchodu uzamčení vstupní brány. Klíče nesmí být půjčovány ostatním členům bez schválení nejméně jednoho člena výboru.
 22. Všichni členové jsou povinni respektovat a dodržovat rozhodnutí výboru ohledně rozpisů tréninků, specifik a časových omezení vzhledem k terénu a povětrnostním vlivům.

Tento provozní řád je platný od 1. 12. 2016                                           Výbor KK

Napsat komentář